Voorbeeldprojecten

 • Energie-contractbeheer Bestuur Regio Utrecht

  logoBRU

  Bestuur regio Utrecht coordineert de samenwerking tussen 14 gemeenten in de regio Utrecht op het gebied van energieinkoop en energie-contractbeheer. Source4Energy faciliteert en ondersteunt deze samenwerking met dieptekennis op het gebied van energiemarkten, energieproducten, Europese aanbestedingsprocedures, verduurzamingsopties, ontwikkeling van de wet- en regelgeving, contractbeheer, energiebesparing en energie management.

   

   

 • Contractering windenergie Windpark Noordoostpolder

  Ondersteuning bij de contractering van windenergie en Garanties van Oosprong in opdracht van Ventolines, projectontwikkelaar van windpark Westermeerwind en windpark NOP Agrowind.

  Inbreng van dieptekennis inzake marktmechanismen, prijsdynamiek, marktrisisco's, risico mitigatie strategiën en technieken en SDE-subsidie mechanismen leidend tot een PPA (Power Purchase Agreement) die als benchmark kan worden aangemerkt voor nieuw te realiseren windprojecten.

 • Inrichting E-infrastructuur Erasmus Universiteit Rotterdam

  In opdracht van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werd de optimale configuratie bepaald voor de inrichting van de elektrische infrastructuur. Aandachtspunten hierbij waren verbruiksprojecties, flexibiliteit met het oog op wijzigende scenario's, implicaties voor aansluit- en transportkosten, exploitatiekosten van een EUR-net (GDS), energiebelasting-implicaties en organisatorische impact voor de EUR-organisatie.

  Op basis van het advies heeft EUR een onderbouwd besluit kunnen nemen over de te kiezen configuratie van aansluitingen en het al dan niet exploiteren van een EUR(GDS)-net.

   

 • Aanbesteding Gas 7 West-Friese gemeenten

  Voor het WF7 inkoopcollectief van 7 West-Friese gemeenten werd de aanbesteding van aardgasleveringen en de verduurzaming hiervan verzorgd. Source4Energy heeft de klant begeleidt in het vormgeven van hun wensen inzake prijsstructuur, dienstverlening en verduurzaming. De gehele procedure werd via Tenderned uitgevoerd. Verder is een prijsclickstrategie voor de leveringsjaren vastgelegd op basis van de technische marktindicatoren. Onze klant is zeer tevreden met het doorlopen proces, het resultaat en de manier waarop met name de verduurzamingsambities en social return in de aanbesteding zijn opgenomen. Ten opzichte van de lopende leveringsovereenkomst is een besparing op de jaarlijkse gaskosten van ca 20% gerealiseerd.

 • Aanbesteding en contractbeheer Regio Noord-Veluwe

  In opdracht van Regio Noord-Veluwe werd de Europese aanbesteding van aardgas verzorgd. Source4Energy heeft de klant begeleidt in het vormgeven van de wensen inzake prijsstructuur, dienstverlening en verduurzaming. Verder is een prijsclickstrategie voor de leveringsjaren vastgelegd op basis van de technische marktindicatoren. Onze klant is zeer tevreden met het doorlopen proces, het resultaat en de manier waarop met name de verduurzamingsambities in de aanbesteding zijn opgenomen. 

 • Klikstrategie Gemeente Delft en samenwerkende gemeenten

  In opdracht van gemeente Delft werd voor een inkoopconsortium van samenwerkende gemeenten een prijs-risicomanagement-strategie opgesteld (klikstrategie) waarmee de gemeenten de leveringstarieven kunnen vastleggen wanneer gekozen technische marktindicatoren daar een signaal voor afgeven.

  Tevens werd het Inkoopbestek van de voorafgaande Europese aanbesteding gereviewed. 

 • Verduurzaming elektriciteit Erasmus Universiteit Rotterdam

  In opdracht van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werd de inkoop verzorgd van Garanties van Oorsprong (Nederlandse Wind) ter verduurzaming van het elektriciteitsverbruik op de campus. Het programma van eisen en wensen, de uitvraag en de evaluatie van de inschrijvingen werd door Source4Energy uitgevoerd leidend tot een advies tot gunning.

  Met het rsultaat realiseert EUR binnen budget verduurzaming van haar elektriciteitinkopen met uit  herleidbare bron betrokken hoogwaardige Garanties van Oorsprong van Nederlandse windparken.  

   

 • Implicaties Warmtewet voor warmteproject gemeente Langedijk

  In opdracht van gemeente Langedijk werden de implicaties van de nieuwe Warmtewet vastgesteld voor een beoogde Exploitatie- en Infratstructuurovereenkomst betreffende een nieuw te ontwikkelen woonwijk met warmtenet in de gemeente Langedijk.  

 • Inkoop aardgas en verduurzaming HHAL-gemeenten

  Europese aanbesteding van aardgasleveringen en verduurzaming van gasleveringen in opdracht van gemeente Alkmaar, coordinator van de gezamenlijk inkopende HHAL-gemeenten. In aanvulling op de organisatie en uitvoering van de aanbesteding werd een prijsklikstrategie opgesteld voor het vastleggen van de leveringstarieven op basis van de groothandelsprizen voor aardgas.

 • Energiebesparingsonderzoek gemeente Houten

  In opdracht van gemeente Houten werd het gemeentehuis aan een onderzoek onderworpen waarbij energiebesparingsopties werden geinventariseerd en geranked op basis van nodige investering, terugverdientijd en rentabiliteit. Diverse opnames van de situatie ter plaatse en uitwisselingen met de betrokken functionarissen van de gemeente waren onderdeel van de aanpak. Met het opegeleverde rapport kan de gemeente op basis van beschikbare middelen en eigen prioritering maatregelen in gang zetten.

 • Inkoop energie voor Openbare Verlichting gemeente Leusden

  Na het weer in eigen beheer nemen van de Openbare Verlichting door de gemeente Leusden diende op korte termijn een energieleveringensovereenkomst en een Aansluit- en Transportovereenkomst te worden gesloten met de netbeheerder. Source4Energy heeft erop toegezien dat dit adequaat en tijdig tot stand werd gebracht zodat onderbrekingen in de lveringen konden worden voorkomen evenals het ontstaan van een situatie met ongecontracteerde leveringen tegen minder wenselijke condities. 

 • Ondersteuning onderhandeling aardgascontract met spotprijs (LEBA) Ameron

  LEBA levert dagelijks een prijs(index) voor aardgas op basis van de handel op de TTF in aardgas voor de volgende dag. In LEBA als organisatie participeren de verschillende brokers die handel in aardgas faciliteren. 

  LEBA rapporteert de dagprijs op basis van de uitgevoerde OTC transacties die de deelnemende brokers  dagelijks rapporteren, equivalent aan bijvoorbeeld de publicatie van de Brent crude oil prijs.

  In de OTC-markt gaat meer volume om dan het verhandelde gas aan de ENDEX TTF gasmarkt.

  Daarmee benadert LEBA wat voor elektriciteit de APX-prijs is, een dagprijs voor aardgas als commodity.

  Assessment van liquiditeit en representativiteit van LEBA spotmarkt dagprijs voor aardgas als grondslag voor industrieel aardgascontract voor Ameron te Geldermalsen.

  Analyse van liquiditeit in termen van aatal handelende  marktpartijen, aantal transacties en eventuele omissies in dagelijkse vaststelling van de LEBA-waarde

  Analyse van correlatie tussen LEBA en APX dagprijs voor aardgas.